Правила оформлення статей у міжвідомчий тематичний науковий збірник
«Ветеринарна медицина»

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина», включений до переліку фахових видань ДАК МОН України в галузі ветеринарної науки, публікує статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали для публікації подавати в електронному варіанті та у двох примірниках друкованого тексту (з підписами авторів на останній сторінці).

1. Об’єм: до 5-ти сторінок.

2. Шрифт: Times New Roman, 14 пт.

3. Міжстроковий інтервал: одинарний.

4. Параметри сторінки: ліве поле – 25 мм, праве поле – 15 мм, верхнє та нижнє поля – 20 мм.

Порядок викладу матеріалу:

1. Індекс УДК.

2. Назва статті.

3. Прізвище та ініціали автора(ів).

4. Назва організації, місто.

5. Анотація – мовою оригіналу.

6. Ключові слова.

7. Короткий огляд літератури, актуальність, мета роботи, матеріали і методи, результати роботи, висновки та перспективи подальших досліджень.

8. Список літератури оформляється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ 3582-97, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.11-2004. Посилання на джерела приводяться цифрами в квадратних дужках. Список літератури повинен містити не менше 4-х джерел останніх 10 років.

9. Обов’язково до статті додаються реферати українською (російською) та англійською мовами, які повинні включати:

− назву статті, УДК;

− прізвище та ініціали автора(ів), назву організації, місто;

− мету роботи;

− матеріали та методи;

− результати роботи;

− висновки;

− ключові слова.

Обсяг тексту реферату повинен складати від 200 до 300 слів.

Таблиці, рисунки, фотографії, графіки розміщувати в тексті після першого згадування про них.

До статті обов’язково додаються: рецензія, експертний висновок про можливість публікації та анкета автора(ів) (П.І.Б., посада, назва установи, поштова адреса, телефон та E-mail).

Статті будуть додатково рецензуватися та редагуватися.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають тематиці, оформлені з порушенням вищезазначених правил або статті, які отримали негативну рецензію.

Матеріали для публікації надсилати за адресою: Україна, 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83 або на електронну адресу inform@vet.kharkov.ua.

Вартість публікації 50 грн./стор.

З повагою, Редакційна колегія.

image description