ПАТОЛОГІЯ ТВАРИН, КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ, ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ


1. Антіпов А.А., Пономар С.І., Гончаренко В.П. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКВІСЕКТ ПАСТИ ЗА ПАРАСКАРОЗУ КОНЕЙ

2. Балым Ю.П. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЕЛЕДАНТА И СЕЛЕМАГА НА СУПОРОСНЫХ СВИНОМАТОК И ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НИХ ПОРОСЯТ

3. Богач М.В., Сіренко О.С. КРОВОСИСНІ ЧЛЕНИСТОНОГІ ДОМАШНЬОЇ ПТИЦІ ЯК МОЖЛИВІ ПЕРЕНОСНИКИ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ

4. Винярська А.В., Стибель В.В., Куцан О.Т. ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ КОНЕЙ, ІНВАЗОВАНИХ PARASCARIS EQUORUM

5. Гайдей О.С. ПРОБЛЕМА СТРЕСУ У ТВАРИННИЦТВІ

6. Григорьев А.Я., Беспалов Ю.Г., Носов К.В., Каширин О.О., Москалев В.Б. МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПИГМЕНТОВ В ВОДОЕМЕ ПРИ КОРРЕКЦИИ ЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЭМ-ТЕХНОЛОГИЙ

7. Григорьев А.Я., Попов В.В. ДИСКРЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗООПЛАНКТОННОГО СООБЩЕСТВА В СВЯЗИ С АСПЕКТАМИ БИОБЕЗОПАСНОСТИ И БИОЗАЩИТЫ, СВЯЗАННЫМИ С ЭВТРОФИКАЦИЕЙ ВОДОЕМОВ

8. Гужвинська С.О., Павленко М.П., Гадзевич Д.В., Павленко Л.М., Осіпова А.Г., Павленко Б.М. ВИВЧЕННЯ ДІЇ ПРОБІОТИКА ТА ХЛОРГЕКСИДИНУ НА МІКРОФЛОРУ ПРЕПУЦІЯ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ

9. Данко М.М., Стибель В.В. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА КОПРОСКОПІЧНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ІНВАЗІЇ ISOSPORA SUIS У ПОРОСЯТ

10. Долецький С.П., Шестопалка Р.І., Цвіліховський М.І. СТАН МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ У РІЗНИХ БІОГЕОХІМІЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ

11. Дорохова И.И. ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ АМИНОТРАНСФЕРАЗ В ТКАНЯХ ЧЕРНОМОРСКИХ РЫБ

12. Дорохова И.И., Кузьминова Н.С., Руднева И.И., Болдырев Д.А. СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И БИОИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕРНОМОРСКИХ РЫБ

13. Дунаєв Ю.К., Бреславець В.О., Дунаєва О.В. ВПЛИВ ХІМІЧНИХ РОЗЧИНІВ НА ГАЗО- ТА ПАРОПРОНИКНІСТЬ ШКАРАЛУПИ ЯЄЦЬ КАЧОК

14. Коваленко Л.В. ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НАНОАКВАХЕЛАТІВ ГЕРМАНІЮ ТА СЕЛЕНУ НА АКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ В ОРГАНІЗМІ ПТИЦІ

15. Ковыршина Т.Б., Болдырев Д.А., Омельченко С.О. ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ КРОВИ АЗОВСКОГО БЫЧКА-КРУГЛЯКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЕГО ТКАНЯХ

16. Корнієнко В.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ АНАЛЬГЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ВІД ХІМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОХІДНИХ 7-БЕНЗОІЛМЕТИЛ-8-ЗАМІЩЕНИХ ТЕОФІЛІНУ

17. Корнієнко В.І., Ладогубець О.В., Лонгус Н.І., Гаркуша І.В., Самура Б.А. ВИВЧЕННЯ ДІУРЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ ПОХІДНИХ ТЕОФІЛІНУ

18. Куцан О.Т., Нємкова С.М., Маслій І.Г., Оробченко О.Л., Доценко Р.В., Десятникова О.В. СКРИНІНГ ПРОБ МЕДУ РІЗНОГО БОТАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ

19. Куцан О.Т., Шевцова Г.М., Оробченко О.Л. ВПЛИВ ГЕНЕТИЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ СОЇ НА ВМІСТ У НІЙ НЕОРГАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

20. Лобойко Ю.В., Стибель В.В. АКТИВНІСТЬ АМІНОТРАНСФЕРАЗ У ТКАНИНАХ ОДНОРІЧОК КОРОПА ЗА ІНВАЗІЇ ЕКТОПАРАЗИТАМИ

21. Маршалкіна Т.В., Заiкіна Г.В., Євтушенко А.В. ПОШИРЕННЯ ГЕЛЬМІНТОЗІВ ТА ПРОТОЗООЗІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ РЕГІОНУ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

22. Мершинец Ю.А., Тимохина Ю.А., Кузнецова В.Г., Жегунов Г.Ф. ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ЭМБРИОНОВ КУР И АКТОВЕГИНА НА УРОВЕНЬ ЛЕЙКОЦИТОВ У КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ОЖОГАМИ

23. Мкртчян Г.Л., Саакян К.Т., Аветисян А.С., Семерджян З.Б., Восканян Г.Е., МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ МИОБЛАСТОВ ЭМБРИОНОВ СВИНЬИ

24. Павленко М.П., Стегний Б.Т., Павленко Л.Н., Павленко Б.М., Ровчак А.Я., Широкоряд В.Ф. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ АСЕПТИЧЕСКОГО ВЗЯТИЯ, КРИОКОНСЕРВАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕРМЫ БЫКОВ В СК «ВОСТОК» ИЗЮМСКОГО РАЙОНА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25. Прус М.П., Краснянчук І.В. ДИНАМІКА ВМІСТУ БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ СИРОВАТКИ КРОВІ СОБАК ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО БАБЕЗІОЗУ

26. Прус М.П., Перегіняк Н.С., Джус П.П. ДІАГНОСТИКА АНАПЛАЗМОЗУ КОНЕЙ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ ЇХ ОРГАНІЗМУ ЗА ІНВАЗІЇ КРОВОПАРАЗИТАМИ

27. Рубленко М.В., Єрошенко О.В. МАРКЕРИ МЕТАБОЛІЗМУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЗА ПЕРЕЛОМІВ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК У СОБАК

28. Скуратовская Е.Н., Юрахно В.М., Завьялов А.В., Болдырев Д.А. КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ ПАРАЗИТАРНОЙ ИНВАЗИИ НА АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ ПЕЧЕНИ ЧЕРНОМОРСКОГО МЕРЛАНГА MERLANGIUS MERLANGUS EUXINUS

29. Соловйова Л.М. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЗА БАБЕЗІОЗУ СОБАК

30. Темний М.В., Сумакова Н.В., Полєщук Н.Г. ІНДИВІДУАЛЬНЕ КОПРОСКОПІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ДІЙНИХ КОРІВ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ІНТЕГРОВАНОГО КОНТРОЛЮ ГЕЛЬМІНТОЗІВ У ТВАРИННИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

31. Фаизов Т.Х., Ахмадеев Р.М., Макаев Х.Н., Муртазина Г.Х. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

32. Філатова О.І. ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ ІНСЕКТИЦИДУ КОНФІДОР 200 SL ДЛЯ БІЛИХ ЩУРІВ

33. Фролова М.А., Албулов А.И., Буханцев О.В., Гринь А.В., Фролов Ю.Д. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ХИТОЗАНА В КОМПЛЕКСЕ С ПРОБИОТИКАМИ «МУЦИНОЛ» И «ПРОВАГЕН» ПРИ ОТКОРМЕ ТЕЛЯТ И ПОРОСЯТ

34. Штриголь В.С., Куцан О.Т. ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ: ПОШИРЕНІСТЬ І ФАКТОРИ РИЗИКУ В ДОМАШНІХ КОТІВ І СОБАК (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

35. Відовіч В., Бобош С., Стрбак Д., Пунош Д., Лукач Д., Ступар М. ГЕНЕТИЧНІ ТА ФЕНОТИПІЧНІ ЗМІНИ ДЕЯКИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ ЩОДО ВИДІЛЕНИХ КРИТЕРІЇВ

image description