Положення щодо принципів редакційної етики Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Ветеринарна медицина»


Редакція Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Ветеринарна медицина» відповідально підходить до задач підтримки наукової репутації і робить все від неї залежне для забезпечення якості наукових публікацій.

Редакція у своїй діяльності керується рекомендаціями та стандартами Комітету з етики наукових публікацій (COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors), а також враховує цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв. В цих рекомендаціях об'єднуються і розкриваються загальні принципи і правила, якими повинні керуватися у своїх взаєминах учасники процесу наукових публікацій: автори, рецензенти, редактори, видавці, розповсюджувачі і читачі.

Редакція збірника робить все можливе для дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою і для запобігання будь-яких порушень цих норм.

Основні терміни:

Етика наукових публікацій - це система норм професійної поведінки у взаєминах авторів, рецензентів, редакторів, видавців і читачів у процесі створення, розповсюдження та використання наукових публікацій.

Головний редактор - відповідає за прийняття рішення про те, які з представлених в редакцію журналу робіт слід опублікувати.

Автор - це особа або група осіб (колектив авторів), які беруть участь у створенні публікації результатів наукового дослідження.

Рецензент - експерт, який діє від імені наукового журналу або видавництва і проводить наукову експертизу авторських матеріалів з метою визначення можливості їх публікації.

Редакція збірника - головний редактор, редакційна колегія, технічні редактори.

Читач - будь-яка особа, яка ознайомилася з опублікованими матеріалами.

Видавець - юридична або фізична особа, яка здійснює вихід у світ наукової публікації.

Плагіат - умисне привласнення авторства чужого твору науки чи мистецтва, чужих ідей або винаходів. Плагіат може бути порушенням авторсько-правового законодавства і патентного законодавства і в якості такого може спричинити за собою юридичну відповідальність.

Обов’язки головного редактора

Головний редактор відповідає за прийняття рішення про те, які з представлених в редакцію збірника робіт можуть бути опубліковані. Це рішення має прийматися на основі перевірки достовірності роботи та її важливості для дослідників і читачів. При прийнятті рішення по публікації головний редактор може радитися з членами редакційної ради або рецензентами (або представниками науково колективу).

Головний редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

Обов'язки рецензентів

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні наступних принципів:

− рукопис, що був отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції;

− рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна;

− неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;

− необхідно попередити головного редактора про матеріали, що були опубліковані раніше в даному або іншому виданні, за їх наявності;

− рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукописи, або не може бути об'єктивним, наприклад, у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити редактора про виключення його з рецензування даного рукопису.

Обов'язки авторів

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

− автори статті повинні надавати матеріали для публікації, оформлені згідно з Вимогами оформлення статей до Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Ветеринарна медицина»;

− автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні;

− автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій роботі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

− необхідно визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, у статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

− автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

− при ідентифікації значної помилки в публікації, автор зобов'язаний негайно повідомити про це редакцію. Протягом усього процесу публікації автор зобов'язаний співпрацювати з редактором і видавцем, додаючи, скорочуючи і виправляючи статтю в разі потреби.

Обов’язки редакції збірника

Редакція збірника несе повну відповідальність за дотримання принципів, прописаних в даному положенні.

Редакція приймає від читачів зауваження та побажання щодо поліпшення якості збірника.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду матеріалів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування, повинні зберігатися конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

Головному редактору і редакційній колегії збірника слід вживати відповідних заходів при надходженні скарг етичного характеру відносно представлених матеріалів або опублікованої статті. Такі заходи зазвичай включають в себе повідомлення учасника і розгляд скарги, а також, у разі необхідності, звернення до профільних інститутів і дослідних організацій. У разі підтвердження обґрунтованості скарги публікується виправлення, спростування чи інша відповідна заява. Кожна скарга етичного характеру підлягає розгляду, навіть при надходженні через кілька років після публікації.

Редакція має право приймати чи відхиляти статті до публікації в збірник, ґрунтуючись на висновку рецензентів про актуальність, оригінальності, достовірність інформації, що міститься в статті, і її відповідності тематиці збірника і принципам редакційної етики, прийнятої у виданні.

У разі відмови в публікації авторів повідомляють про причини відхилення статей і дають рекомендації щодо виправлення причин, за якими стаття була відхилена.

Авторам надається можливість апеляції рішення редакції щодо прийняття або відхилення статті.

Авторам надається інформація про правила оформлення та подання статей до публікації на сайті збірника «Ветеринарна медицина» або шляхом звернення до редакції збірника.

Редакція забезпечує дотримання авторських прав при розгляді заявки на публікацію.image description