DOI: 10.36016/VM-2020-106-9Ветеринарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2020. Випуск 106. С. 48–55.


Завантажити повний текст (PDF)


ДІАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ У БЛАГОПОЛУЧНИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ


Завгородній А. І., Білушко В. В., Калашник М. В., Калашник Н. В., Позмогова С. А., Кіптенко А. В., Стешенко Л. М.

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харків, Україна, e-mail: nick.v.kalashnik@gmail.com

У статті представлені результати досліджень великої рогатої худоби у п’яти благополучних щодо туберкульозу тваринницьких господарствах проведені впродовж 2016–2020 років. Відібрані зразки біологічного матеріалу досліджували у лабораторії вивчення туберкульозу ННЦ «ІЕКВМ». Причини алергічних реакцій на мікобактеріальні алергени були встановлені комплексним методом. Метою дослідження було проведення епізоотологічного моніторингу та визначення причин алергічних реакцій на туберкулін у великої рогатої худоби у п’яти благополучних щодо туберкульозу господарствах, розташованих у різних регіонах України. Застосовували епізоотологічний, клінічний, алергічний, патологоанатомічний, бактеріологічний та біологічний методи, включаючи патологічне дослідження зразків біологічного матеріалу (лімфатичні вузли та внутрішні органи), фарбування мазків за методом Ціля–Нільсена при бактеріоскопії. Зразки біологічного матеріалу попередньо обробляли 6,0 %‑м розчином сірчаної кислоти та висівали на селективне поживне середовище для культивування мікобактерій. У результаті проведених досліджень зі зразків біологічного матеріалу великої рогатої худоби виділено 15 культур атипових мікобактерій. Було встановлено, що виділені ізоляти належали до п’яти видів мікобактерій з чотирьох господарств, а саме: M. fortuitum, M. phlei, M. gordonae, M. smegmatis та M. scrofulaceum. Крім того, в одному господарстві були виділені дві культури M. bovis. Причини алергічних реакцій на мікобактеріальні алергени було встановлено комплексним методом із застосуванням систематичних симультанно-алергічних досліджень у стадах великої рогатої худоби. Також було вжито відповідних заходів щодо запобігання поширенню туберкульозної інфекції в одному тваринницькому господарстві. Контроль благополуччя стад великої рогатої худоби, у яких сенсибілізація до туберкуліну була спричинена атиповими мікобактеріями, необхідно проводити із застосуванням туберкуліну (ППД) для ссавців та алергену із атипових мікобактерій, а також профілактичної вологої дезінфекції місць утримуються тварин препаратами, що забезпечують девіталізацію мікобактерій у довкіллі

Ключові слова: Mycobacterium bovis, атипові мікобактерії


Список літератури

OIE (World Organisation for Animal Health). Chapter 3.4.6. Bovine tuberculosis (version adopted in May 2018). In: Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals (mammals, birds and bees). Paris: OIE, 2018. URL: https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.04.06_BOVINE_TB.pdf.

WHO (World Health Organization). Global tuberculosis report 2020. . Geneva: World Health Organization, 2020. 208 pp. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240013131.

Центр громадського здоров’я. Туберкульоз в Україні: аналітично-статистичний довідник за 2019 рік. Київ: Центр громадського здоров’я, 2020. 197 с. URL: https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/TB_surveillance_statistical-information_2019_dovidnyk.pdf.

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) et al. Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): bovine tuberculosis. EFSA Journal. 2017. Vol. 15, No. 8. P. e4959. DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4959.

OIE (World Organisation for Animal Health). Bovine tuberculosis. WAHIS: World Animal Health Information System. URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Diseasedistributionmap?disease_type_hidden=&disease_id_hidden=&selected_disease_name_hidden=&disease_type=0&disease_id_terrestrial=32&species_t=0&disease_id_aquatic=-999&species_a=0&sta_method=semesterly&selected_start_year=2018&selected_report_period=1&selected_start_month=1&date_submit=OK.

Коваленко А. М., Коваленко Л. В., Мерзленко Р. А. Диагностика и профилактика туберкулёза животных. Белгород: Изд-во БелГСХА, 2008. С. 124.

Markova N. Cell wall deficiency in mycobacteria: latency and persistence. In: Cardona P.-J. (ed.) Understanding tuberculosis: deciphering the secret life of the bacilli. InTech, 2012. P. 193–216. DOI: https://doi.org/10.5772/30919.

Slavchev G., Michailova L., Markova N. Stress-induced L‑forms of Mycobacterium bovis: a challenge to survivability. New Microbiologica. 2013. Vol. 36, No. 2. P. 157–166. URL: http://www.newmicrobiologica.org/PUB/allegati_pdf/2013/2/157.pdf.

Вейсфеллер Ю. К. Биология и изменчивость микобактерий туберкулёза и атипичных микобактерий. Будапешт: Изд-во АН Венгрии, 1975. 335 с.

Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М. И. Перельмана. Москва: ГЭОТАР-Медиа. 2007. 512 с.

Найманов А. Х. и др. Совершенствование симультанной туберкулиновой пробы для дифференциации неспецифических реакций у КРС. Ветеринария и кормление. 2016. № 1. С. 11–13. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25620492.

Найманов А. Х. и др. Нетуберкулёзные (атипичные) микобактерии и их сенсибилизирующее значение. Ветеринария и кормление. 2015. № 1. С. 19–21. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22884102.

Pavlik I. et al. Mycobacterial infections in cattle and pigs caused by Mycobacterium avium complex members and atypical mycobacteria in the Czech Republic during 2000–2004. Veterinární Medicína. 2005. Vol. 50, No. 7. P. 281–290. DOI: https://doi.org/10.17221/5625-VETMED.

Кудяков В. Н. Атипичные быстрорастущие микобактерии и их роль в патологии крупного рогатого скота: автореф. дис. … канд. вет. наук: 16.00.03. Москва, 1984. 24 с.

Румачик И. И. Взаимосвязь выделения микобактерий из материала от реагирующего на туберкулин скота и объектов внешней среды. Ветеринарная наука — производству: межведом. темат. сб. Бел. НИИЭВ. 1990. № 28. С. 47–50.

Скрыпник А. В. Применение молекулярно-генетических методов для изучения видового соотношения микобактерий, изолированных в Украине от реагировавшего на туберкулин КРС. Ветеринарная патология. 2007. № 4. С. 111–117. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=16862430.

Стегній Б. Т., Завгородній А. І., Калашник М. В. Визначення природи реакцій на туберкулін у великої рогатої худоби. Ветеринарна медицина: міжвідом. темат. наук. зб. 2014. Вип. 99. P. 86–89. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetmed_2014_99_26.

Гончарова Н. В. Епізоотологічний моніторинг та серологічна діагностика паратуберкульозу великої рогатої худоби: автореф. дис. … канд. вет. наук: 16.00.03. Харків, 2019. 20 с. URL: https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0419U003018.

Зыков М. П., Ильина Т. Б. Потенциально-патогенные микобактерии и лабораторная диагностика микобактериозов. Москва: Медицина, 1978. 176 с.

Кадочкин А. М., Ткачёв-Кузьмин А. В. Атипичные микобактерии и их роль в сенсибилизации животных к туберкулину. Бюллетень ВИЭВ. 1983. № 51. С. 50–52.

Найманов А. Х. и др. Проблемы диагностики микобактериальных инфекций крупного рогатого скота. Ветеринария. 2014. № 6. С. 3–8. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21637064.

Katale B. Z. et al. One Health approach in the prevention and control of mycobacterial infections in Tanzania: lessons learnt and future perspectives. One Health Outlook. 2019. Vol. 1. P. 2. DOI: https://doi.org/10.1186/s42522-019-0002-1.

Lipiec M. Gruźlica bydła w Polsce. Puławy: Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy, 2008. 68 s.

Інструкція з профілактики та боротьби з туберкульозом тварин: затв. наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 316 від 03.09.2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/z0883-09.

Настанова по діагностиці туберкульозу тварин та птиці: затв. 26.06.1994 р. Київ, 1994. 39 с.

Завгородній А. І. та ін. Методичні рекомендації з визначення видової належності культур мікобактерій : затв. метод. комісією з інфекц. патології ННЦ «ІЕКВМ» (протокол № 4 від 19 жовтня 2015 р.) та відділенням вет. медицини НААН (протокол № 4 від 25 листопада 2015 р.). Харків, 2015. 42 с.

Runyon E. H. Anonymous mycobacteria in pulmonary disease. The Medical Clinics of North America. 1959. Vol. 43, No. 1. P. 273–290. DOI: https://doi.org/10.1016/s0025-7125(16)34193-1.

image description

2010-2024 © ННЦ ІЕКВМ Всі права захищено.

image description